Tyky-päivä

TYKY-päivä

TYKY-päivä tarkoittaa työntekijöiden työkyvyn ylläpitoon ja terveyden edistämiseen tähdättyjen toimien järjestämistä yhden päivän aikana. Vaikka TYKY-toiminnalla tarkoitetaan pitkäjänteisempää ja jatkuvaa panostamista työkyvyn ylläpitoon, monille sen ydin tiivistyy parhaiten juuri tähän yhteen virkistäytymispäivään.

On hyvä muistaa, ettei näkyviä parannuksia työkyvyssä saada aikaan yksinomaan TYKY-päivän toteuttamisella, ellei samalla tarjota turvallista ja terveellistä työympäristöä sekä hyvää johtamista. Työkyvyn ylläpitäminen koostuu monesta eri tekijästä, jotka pohjautuvat terveyttä edistävään kulttuuriin.

TYKY-päivän historia

Työkykyä ylläpitävän toiminnan alkuhetket sijoittuvat 1980-luvun lopulle, jolloin työmarkkinajärjestöt sopivat suosituksista TYKY-toiminnan järjestämiseksi työpaikoilla.

Suositusten perusteella sosiaali- ja terveysministeriön työterveyshuollon neuvottelukunta antoi ohjeen työterveyshuollon TYKY-toiminnan mahdollisuuksista ja järjestämisestä. Sen mukaan TYKY-toiminta on yhteistyötä, jossa työnantajan, työntekijäjärjestöjen, työsuojelun ja työterveyshuollon mukana ovat kaikki työntekijät terveydentilasta riippumatta koko työuransa ajan.

TYKY-toiminnan malli hioutui nykymuotoonsa 1990-luvulla.

TYKY-päivä osana työhyvinvointia

TYKY-päivä on yksi keino parantaa työhyvinvointia työpaikoilla. Se on näkyvin ilmentyvä TYKY-toiminnasta. Työhyvinvointi on laajempi käsite, joka kattaa koko työyhteisön ilmiöt, kuten koetun hyvinvoinnin ja työyhteisön toimivuuden.

Laajimmillaan TYKY onkin työn, työolojen, työyhteisön sekä yksilön työkyvyn ja hyvinvoinnin edistämistä sekä muutoksen turvallista hallintaa.

Työhyvinvointiin vaikuttavat päätekijät on esitetty seuraavassa kuvassa:

Työhyvinvointi

Parhaiten työkykyä ja -hyvinvointia edistää merkitykselliseltä tuntuva työ, jonka sisältöön ja tekemisen tapaan työntekijä kokee itse voivansa vaikuttaa.

Hyvä työyhteisö, kehittymismahdollisuudet ja elämäntilanteen mukaan joustava työ lisäävät työhyvinvointia merkittävästi.

Työhyvinvointia voidaan yrityksissä edistää kahdella tavalla. Yhtäältä lisätään tekijöitä, jotka parantavat terveyttä ja hyvinvointia, sekä toisaalta ehkäistään ja poistetaan terveyttä vaarantavia tekijöitä.

TYKY-päivän tulosten mittaaminen

TYKY-päivän ja laajemmin TYKY-toiminnan vaikutuksia kannattaa arvioida. Tulosten vaikuttavuuden mittaaminen ei kuitenkaan ole täysin yksiselitteistä.

Järjestelmällinen henkilöstön kokonaistilanteen seuranta auttaa mittaamisessa. Arvioinnista ei kannata tehdä liian raskasta, koska muuten sen toteutus  jää pariin kokeilukertaan. Määrällisten mittareiden lisäksi myös laatua pitää arvioida.

Sairauksien ja pahoinvoinnin mittareiden lisäksi on hyvä kehittää myös hyvinvointia kuvaavia mittareita. Niiden avulla voidaan arvioida, miten laadukasta, merkityksellistä ja palkitsevaa työtä henkilöstö kokee tekevänsä, miten heitä johdetaan, mitkä ovat kehittymismahdollisuudet ja miten turvallinen sekä tasa-arvoinen työyhteisö on. Näiden tuloksia voidaan koota yhteen ja sisällyttää esimerkiksi henkilöstötilinpäätökseen.

Työkykyä voidaan arvioida vertaamalla ihmisen voimavaroja työn vaatimuksiin. Voimavaroja ovat muun muassa terveys, koulutus ja osaaminen, asenne ja arvot sekä motivaatio ja työtyytyväisyys. Voimavarojen tarve on yksilöllinen ja siihen vaikuttavat työn fyysiset ja psyykkiset vaatimukset, työympäristö ja työyhteisö.


Onnistunut TYKY-päivä

Hyvä TYKY-päivän ohjelma keskittyy useisiin työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen vaikuttaviin tekijöihin – erityisesti hieman haasteellisempien asioiden käsittelyyn, joihin on harvoin aikaa paneutua normaalissa työarjessa.

TYKY-päivän ohjelma koostuu yleensä asiapitoisesta aloituksesta ja vapaamuotoisesta loppupäivästä. Aloituksen tarkoitus on haastaa osallistujat ajattelemaan tai keskustelemaan, eikä toteutuksen tarvitse olla jäykkä tai tylsä. Passiivinen, luentomainen toteutustapa ei ole ainut mahdollisuus toteuttaa TYKY-päivän ohjelma, vaan osallistujia voi aktivoida erilaisilla osallistavilla menetelmillä. Loppupäivän osuudessa panostetaan yleensä rentoutumiseen, yhdessäoloon, kulttuuriin, urheiluun tai muunlaisiin elämyksiin.

Haasteellisinta TYKY-toiminnan järjestäminen on silloin, jos ei ole käytettävissä kokonaista päivää, pitää pysyä omalla työpaikalla tai kun budjetti on pieni. Siinä tapauksessa TYKY-päivän ohjelma kannattaa koostaa sellaiseksi, että se sisältää pienessä koossa mahdollisimman monipuolisia elementtejä. Toinen vaihtoehto on keskittyä pelkästään asiapitoiseen tai vapaamuotoiseen osuuteen. Turhat siirtymiset kannattaa silloin myös karsia pois ja etsiä yksi toteutuspaikka, jossa on mahdollista järjestää koko TYKY-päivän ohjelma käytettävissä olevan ajan puitteissa.

Periaatteita TYKY-päivän ohjelman järjestämiseen

Kun mietit TYKY-päivän ohjelmaa, muista, että tekemisen pitää sopia kaikille osallistujille. Mukana on yleensä eri-ikäisiä ja -kuntoisia ihmisiä. Rajuimmat urheilulajit kannattaa jättää pois, mikäli kyseessä ei ole tiivis yhteisö extreme-lajien harrastajia.

Hyvä lähtökohta on se, että päivän ohjelma liittyä työkyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen. TYKY-toiminnan ideana on virkistää sekä edistää työ- ja toimintakykyä, joten alkoholipainotteinen ohjelma ei lähtökohtaisesti sovi TYKY-päivään.

Ketään ei saa nolata eikä asettaa huonoon valoon.

Ohjelman tulisi mahdollistaa yhdessä oleminen ja tekeminen. Henkilökohtaisen terveyden edistämisen lisäksi tarkoituksena on myös kehittää työyhteisötaitoja.

Hyvä vinkki on järjestää jotain sellaista, johon ei normaalisti yksin pääsisi tai jota ei tulisi kokeiltua. Vierailuihin kannattaa yhdistää asiantuntijan esittelykierros. Esimerkiksi monista museoista ja taidenäyttelyistä saa paljon enemmän irti esittelykierroksen avulla verrattuna siihen, että omin päin kiertelisi.

Hyvä ohjelma on monipuolinen, ja jokaisen on mahdollista löytää siitä jotain uutta ja virkistävää. TYKY-päivä ei ole esimiestä varten vaan inspiraationa koko työyhteisölle. Toisaalta myöskään järjestäjän omat mieltymykset eivät saisi liikaa näkyä valinnoissa.

Kaavojen rikkominen ja ripaus yllätyksellisyyttä toimivat yleensä. Kaikkia tilaisuuksia ei tarvitse jäjestää vuosittain kalenterin mukaan.

Kotikutoisuus ei yleensä toimi TYKY-päivässä. Ei kannata aina hyödyntää oman väen luovuutta – pikkujouluissa asia on erikseen. Joskus on mukava vain saapua vieraana paikalle ja nauttia siitä, mitä muut – ammattilaiset – järjestävät.

Hyvä nyrkkisääntö on, että jokaisen tulisi järjestää TYKY-päivän ohjelma oman yrityksensä näköisenä. Onnistuneen päivän järjestäminen ei välttämättä vaadi järjettömän suuria määrärahoja. Kuitenkaan nyyttikestit omakustanneperiaatteella eivät sovi päivän sisällöksi. Asiantuntemuksesta kannattaa ja pitää maksaa. Ethän sinäkään luovuttaisi oman yrityksesi tuotteita tai palveluja puoli-ilmaiseksi?

Seuraavassa listassa erilaisia ideoita, joita yhdistelemällä voi koostaa hyvin erinäköisiä TYKY-päiviä.


Vinkkejä Kinesiocenterin TYKY-päivän aktiviteeteista:

 • Kinesiocenter Kuntokeskus tarjoaa erilaisia ohjelmavaihtoehtoja ja palveluita, joista voi räätälöidä sopivan TYKY-päivän ohjelman. Tarvittaessa TYKY-ohjelmatarjontaan voidaan Kuntoilukeskuksen järjestämän ohjelman lisäksi paketoida myös ruokailut sekä muita elämyspalveluita.
  • Kuntoilukeskuksen liikuntavalikoimasta löytyy lajeja joka lähtöön. (esim. CrossTrainin, MFC Painopallo, MFC Battle, MFC BoWe, MFC Kahvakuula, MFC Pilates, Pumppi, Sisäpyöräily, Kehonhuolto jne.)
  • Geokätkentä
  • Retket (purjehdus, patikointi, pyöräretki)
  • Erilaiset seminaarit, messut ja työpajat
  • Oman työpaikan sisustuksen uudelleensuunnittelu -työpaja


Kinesiocenterin luennot ja keskustelutilaisuudet

Kinesiocenterin työfysioterapeutti Mika Mustonen on viihdyttävä ja monipuolinen esiintyjä, jonka luennoilla ei aika tule pitkäksi. 

Luennoilla ja keskustelutilaisuuksissa tavoitteemme on saada osallistujat aktiivisesti mukaan keskusteluun, jolloin tilaisuudet saadaan yksilöityä koskettamaan juuri kyseisen ryhmän osallistujia. Näin pyrimme herättämään ihmiset ajattelemaan asioita useammalta kantilta ja näin toivon mukaan löytämään uusia ideoita parantamaan oman elämänsä laatua. Kinesiocenterin luentoaiheiden teemoja ja niissä käsiteltäviä asioita ovat esimerkiksi:


ANATOMIA, FYSIOLOGIA, ERGONOMIA

Niskan rakenne, ongelmat ja ennaltaehkäisy

Luennossa käsitellään kansantajuisesti niska-hartiaseudun anatomiaa, fysiologiaa, virheellisten työasentojen mukanaan tuomia ongelmia, erilaisia niska-hartiaseudun ongelmia sekä niiden ennaltaehkäisyä. Henkilöille opetetaan McKenzie eli MDT -tekniikkaan perustuvaa itsehoitoa, jolloin heillä olisi työkaluja itse hoitaa ja ennaltaehkäistä ainakin osa itse aiheutetuista ongelmistaan.


Alaselän rakenne, ongelmat ja ennaltaehkäisy

Luennossa käsitellään kansantajuisesti alaselän anatomiaa, fysiologiaa, virheellisten työasentojen mukanaan tuomia ongelmia, erilaisia niska-hartiaseudun ongelmia sekä niiden ennaltaehkäisyä. Henkilöille opetetaan McKenzie eli MDT -tekniikkaan perustuvaa itsehoitoa, jolloin heillä olisi työkaluja itse hoitaa ja ennaltaehkäistä ainakin osa itse aiheutetuista ongelmistaan.


Ergonomia/ niska, selkä ja työ

Luennossa käsitellään ergonomian vaikutusta ihmisen työ- ja toimintakykyyn. Lisäksi tutustutaan havainnollisin esimerkein miten oikeaoppisella ergonomialla voidaan vaikuttaa erilaisiin ongelmiin ilman suuria investointeja. 


Autoilijan ergonomiaa - alaselän rakenne, toiminta ja ennaltaehkäisy

Tietoiskussa käsitellään kansantajuisesti alaselän anatomiaa, fysiologiaa, virheellisten työasentojen mukanaan tuomia ongelmia, erilaisia niska-hartiaseudun ongelmia sekä niiden ennaltaehkäisyä autoilijan näkökulmasta. Autoilijoille opetetaan McKenzie eli MDT -tekniikkaan perustuvaa itsearviointia ja -hoitoa, jolloin heillä olisi työkaluja itse hoitaa ja ennaltaehkäistä ainakin osa itse aiheutetuista ongelmistaan.


Hilarius Hiirikäsi - niska-hartiaseudun ongelmat kuriin MDT-tekniikalla

McKenzie-terapia eli MDT-menetelmä (Mekaaninen Diagnostiikka ja Terapia) on maailmanlaajuisesti käytössä oleva tutkimus ja terapia menetelmä, jolla saadaan erilaiset TULE-ongelmat nopeasti kuriin. Menetelmä soveltuu myös työergonomian optimointiin. Tietoiskussa paneudutaan mm. toimisto työskentelyn ergonomiaan MDT-menelmän näkökulmasta.


Nukkumaergonomia - tyynyn ja patjan valinta

Uni ja sen laatu ovat elintärkeitä yksilön terveyden ja yleisen jaksamisen kannalta. Ei ole sama miten nukut. Nukkumaergonomialla on äärimmäisen tärkeä merkitys unen laadulle ja tässä Luennossa tutustutaan niihin seikkoihin mihin kannattaa kiinnittää huomiota parantaakseen uniergonomiaansa ja sitä kautta optimoidakseen unen laatuaan.


RAVINTO, AINEENVAIHDUNTA JA HYVINVOINTI

Ravitsemus ja painonhallinta osana hyvinvointia

Luennossa käsitellään normaalin suomalaisen ravinnon vaikutuksia ihmisten painoon ja hyvinvointiin.


Ravitsemus ja painonhallinta

Luennossa käsitellään henkilökohtaisen ravintoreseptin laatimista, oikeaoppisen ja tasapainoisen ravinnon vaikutukset henkilön hormonitasapainoon ja sitä kautta rasvan polttamiseen ilman että lihasmassaa häviää painonpudotuksen aikana sekä saavutetun ihannepainon ylläpitämistä.


Ravinnon ja unen merkitys kehon hyvinvointiin

“Olet mitä syöt!”. Tietoiskussa perehdytään ravinnon makroravintoaineiden hormonaalisiin vaikutuksiin ja sitä kautta ihmisen kokonaisvaltaiseen terveyteen ja hyvinvointiin. Ravinnolla on vaikutusta myös unen laatuun siinä missä uniergonomialla, joten tietoiskussa käsitellään aihetta myös tästäkin näkökulmasta.


STRESSI, HENKINEN HYVINVOINTI, JAKSAMINEN

Terve sielu terveessä ruumiissa – liikunnan vaikutukset henkiseen hyvinvointiin

Luennossa lähestytään henkisen hyvinvoinnin teemaa liikunnan näkökulmasta. Koska useiden tutkimusten mukaan liikunnalla saavutetaan positiivisia vaikutuksia yksilön henkiseen hyvinvointiin, keskustelun aiheina onkin muun muassa: ”Millaisiin ongelmiin liikunnalla voidaan vaikuttaa? Millaisella liikunnalla saadaan tuloksia? Millaisia kokemuksia osallistujat ovat itse kokeneet?”


Stressi hallintaan

Luennossa käsitellään nykyisen kiireisen elämänrytmin ja mm. kasvavien työvaatimusten mukanaan tuomia henkisiä paineita. Tarkoituksena on tuoda osallistujille tietoa erilaisista menetelmiä stressin hoitoon, aina erilaisista hoidoista erilaisiin rentoutus ja suggestioharjoitteisiin.


Liikunta stressin purkamisen apuvälineenä 

Luennossa lähestytään stressin hoitoa omatoimisesti erityyppisten liikuntaharjoitteiden avulla. Luennossa vertaillaan kestävyystyyppisen liikunnan ja erilaisten hyöty-/ terveysliikuntojen vaikutuksia ihmisen hormonitoimintaan ja ”ajatusten nollaamiseen”.


Työhyvinvointi

Luennossa aiheena työssä jaksaminen, mitkä asiat vaikuttavat työhyvinvointiin ja miten työhyvinvointia voidaan edistää.


Kuinka apua työuupumukseen

Mitä työuupumus on? Onko sitä olemassa vai onko se asennekysymys? Saako yrittäjä uupua? Luennossa käsitellään uupumista eri näkökulmista, opitaan havaitsemaan uupumuksen tunnusmerkkejä ja saadaan vinkkejä kuinka toimia uupumuksen yllättäessä.


Elämän kulku ja ikämuutokset

UKK-Instituutin laatima luento, jossa paneudutaan ihmisen elämän kulkuun eri ikäkausina.


LIIKUNTALÄÄKETIEDE, KUNTOILU, LIHASHUOLTO

Fyysinen aktiivisuus ja terveys

Luennossa käsitellään mm. pitkäkestoisen aerobisen ja kohtalaisella rasitustasolla suoritetun liikunnan sekä ns. hyötyliikunnan vaikutuksia ihmisen terveyteen.


Fyysinen kuormitus ja sen hallinta työssä

Luennossa perehdytään ihmisen kehon toimintaan, biomekaniikkaan kansantajuisesti ja sitä kautta työergonomian merkitykseen erillaisissa työtehtävissä ja -asennoissa.


Suuntana hyvinvointi – mitkä ovat liikunnan mahdollisuudet

LIKES tutkimuskeskuksen laatima luento joka käsittelee suomalaisen liikuntakulttuurin monia ulottuvuuksia muuttuvassa yhteiskunnassamme sekä liikunnan merkitystä yksilölle, työantajille ja yhteiskunnalle.


Hyvä tietää terveyskunnosta (johdantoluento)

Luento on johdatus terveyskunnon merkitykseen ja sen arviointiin. Mitä mitataan, miksi mitataan ja miten mitataan. 


Tulosten tulkinta ja ohjeita terveysliikuntaan (palauteluento)

Käydään läpi mittaustulokset – mitä ne kertovat, mihin pitää kiinnittää huomiota ja miten toimitaan jatkossa. Jokaiselle jaetaan oma harjoitusohjelma, joka pohjautuu jokaisen omiin henkilökohtaisiin testituloksiin.


Liikuntalääke

Luennossa käsitellään liikunnan vaikutuksia ja mahdollisuuksia erilaisten fyysisten ja henkisten ongelmien omatoimisessa hoidossa.


Lihaskunnon merkitys työssä jaksamiseen

”Terve sielu, terveessä ruumiissa”! Luennossa paneudutaan hyvän lihaskunnon merkitystä työssä jaksamiseen ja TULE-ongelmien ennaltaehkäisyyn. 


Harjoita lihaskuntoasi

Luennossa tutustutaan lihasten toimintaan, lihaksiston eri voimantuottotapoihin ja erilaisiin harjoitusmenetelmiin. Lisäksi perehdytään omatoimisen lihashuollon merkitykseen ja käytännössä toimivaksi osoittautuneisiin menetelmiin.


Liiku, sydämesi kiittää

Luennossa perehdytään sydän-verenkiertoelimistön toimntaan, kestävyyskunnon merkitykseen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Lisäksi paneudutaan kestävyyskunnon eri osa-alueisiin ja niiden harjoittamiseen eri harjoitusmenetelmillä.


Autoilijan lihashuolto

Luennossa tutustutaan autoilijan ammatin näkökulmasta lihasten toimintaan, lihaksiston eri voimantuottotapoihin ja erilaisiin harjoitusmenetelmiin. Lisäksi perehdytään autoilijan omatoimisen lihashuollon merkitykseen ja käytännössä toimivaksi osoittautuneisiin menetelmiin.


Urheiluvammojen ennaltaehkäisy ja ensiapu

Luento käsittelee tyypillisimpiä urheilussa, työssä ja vapaa-aikana sattuvia loukkaantumisia sekä niiden ensiapua ja jälkihoitoa/-kuntoutusta. Ennaltaehkäisyä lähestytään toiminnallisen ennaltaehkäisyn näkökulmasta (lihaskunnon, koordinaation, venyttelyn, lihastasapainon ja vireystilan merkitys).


AKUPUNKTIO, KIVUN HOITO

Akupuktio ja neurologiset ongelmat

Luennossa tutustutaan akupunktion historiaan, sen toimintaperiaatteisiin ja sen käyttöön erilaisten neurologisten sairauksien hoidossa.


Akupunktio kivun hoidossa

Akupunktio on erinomainen kivun hoitomenetelmä. Luennossa tutustutaan akupunktion historiaan, sen toimintaperiaatteisiin ja verrataan erilaisten neuloitusmenetelmien (kuten TCM, Tan Wu Bian ja kuivaneulotus) vaikuttavuutta.


TILAUSLUENNOT

Räätälöidyt luennot

Tilauksesta laadimme myös edellä mainittujen luentojen lisäksi mittatilausluentoja tilaajaa kiinnostavista aiheista. Tilausluennon hinnoittelu määritetään tapauskohtaisesti.


KYSY LISÄÄ!

Lisätietoa tarjoamistamme Tyky- ja Tyhy-palveluista, ota yhteys asiakaspalveluumme sähköpostilla asikaspalvelu@kinesiocenter.com tai soita p. 010 5748430.

OTA YHTEYTTÄ

Asiakaspalvelumme on avoinna maanantaista perjantaihin klo 8-17. Viikonloppuisin suljettu.

Vastaamme viestiisi mahdollisimman pian.