Tyky- ja Tyhy-toiminta

TYKY- JA TYHY-TOIMINTA

Mitä Tyky-toiminta on? 

TYKY-toiminta tähtää terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseen työuran kaikissa vaiheissa. TYKY on lyhennys sanoista työkykyä ylläpitävä toiminta ja sillä tarkoitetaan on toimintaa, jolla työnantajat ja työntekijät yhdessä edistävät ja tukevat jokaisen työ- ja toimintakykyä.

TYKY-toiminnassa on tärkeä ymmärtää, että työkyky on laaja ja moniulotteinen asia. Yksinkertaisimmillaan työkyky muodostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta terveydestä ja toimintakyvystä. Ammatillisen osaamisen merkitys työkykyyn vaikuttavana tekijänä on viime vuosina korostunut, koska uusia työkykyvaatimuksia ja osaamisen alueita syntyy jatkuvasti kaikilla toimialoilla. Meidän omat asenteemme työntekoon vaikuttavat merkittävästi työkykyyn. Mielekkääksi ja sopivan haasteelliseksi koettu työ vahvistaa työkykyä. Sen sijaan jos työ on pakollinen osa elämää eikä vastaa omia odotuksia, työkyky heikkenee.

(Lähde: Työterveyslaitos THL)

Monesti yritysten TYKY-toiminta keskittyy erilaisten virkistyspäivien järjestämiseen. Silloinkin siihen suhtaudutaan ylimääräisenä velvoitteena – lähes pakollisena pahana – ja se työnnetään sihteerien ja assistenttien ”päänsäryksi”. TYKY-toiminta pitäisi nähdä strategisesti merkittävänä ja esimiesten pitäisi olla kiinnostuneita siitä: TYKY-toiminta vaikuttaa suoraan toiminnan jatkuvuuteen.

Hyvä TYKY-toiminta keskittyy useisiin työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen vaikuttaviin tekijöihin – erityisesti hieman haasteellisempien asioiden käsittelyyn, joihin on harvoin aikaa paneutua normaalissa työarjessa. Yhteiset teatteriesitykset ja ravintolaillat voivat lisätä yhteisöllisyyttä, mutta työyhteisöjen ongelmia ne eivät poista.

Työkyvyn ylläpitäminen tulisi nähdä laajempana ja jatkuvana, työhyvinvoinnin edistämiseen tähtäävänä toimintana. Sitä ei tapahdu vain kerran vuodessa TYKY-päivässä, vaan joka päivä arkisissa kohtaamisissa. Sen tärkeyden tulisi näkyä yrityskulttuurissa sekä valinnoissa, toiminnassa ja prosesseissa – eli luonnollisena osana normaalia työtämme. Toki sen lisänä henkilöstön motivaatiota kohottavat hankkeet ovat hyvä tapa aktivoida työkykyä.

Kun TYKY-toiminta on pitkäjänteistä ja ammattitaitoista, se auttaa ylläpitämään ja kehittämään työkykyä. Se on yksi olennainen keino, jolla voidaan lisätä työntekijöiden fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja vaikuttaa myönteisesti työyhteisön toimivuuteen. TYKY-toiminta ennaltaehkäisee työkyvyttömyyttä ja siten parantaa pitkällä tähtäimellä yritysten kannattavuutta ja toimintamahdollisuuksia.


Kuka vastaa TYKY-toiminnasta?

TYKY-toiminta on yhteistyötä työnantajien, työntekijöiden ja työpaikan yhteistyöelinten välillä. Usein myös työterveyshuolto on mukana käynnistämässä ja tukemassa TYKY-toimintaa. Vastuu siitä kuuluu kaikille seuraaville ryhmille:

  • työnantajalle, esimiehille,
  • työpaikan yhteistyöelimille ja henkilöstöryhmille
  • yksittäisille työntekijöille

TYKY-toimintaan voidaan perustaa erillinen ryhmä, jossa kaikki vastuulliset tahot ovat edustettuina. Suurissa organisaatioissa ryhmään voi kuulua yritysjohdon, henkilöstöhallinnon, esimiesten, henkilöstöryhmien, työterveyshuollon ja työsuojeluorganisaation edustajia. Ulkoisia yhteistyötahoja voivat olla esimerkiksi kuntoutusjärjestelmä, työeläkelaitokset, työsuojeluhallinto, työmarkkinajärjestöt sekä terveys-, liikunta- ja koulutuspalvelujen tuottajat.

(Lähde: Työturvallisuuskeskus TTK)

Työkyvyn ja terveyden edistäminen on vapaaehtoisuuteen perustuvaa toimintaa, joka ylittää lakisääteiset vaatimukset.

TYKY-toiminnan toteuttamiseen on varattava riittävät resurssit. TYKY-toiminta lähtee työpaikan tarpeista ja se pohjautuu yhteistyöhön ja kohdistuu kaikkiin työntekijöihin. Johdon ja henkilöstön aito sitoutuminen ja osallistuminen ovat sen onnistumisen kannalta elintärkeää. Onnistumisen kannalta olennaista on myös TYKY-toiminnan jatkuvuus, tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus.

On myös tärkeää, että TYKY-toiminta on sisällytetty kirjallisesti työpaikan toimintajärjestelmiin. TYKY-toimintaa on seurattava, arvioitava ja tarkistettava järjestelmällisesti ja jatkuvasti. 

(Lähde: Työterveyslaitos THL)


Mitä Tyhy-toiminta on? 

TYKY-toiminnan rinnalla on viime vuosina yleistynyt termi TYHY-toiminta, eli työhyvinvointia edistävä toiminta. Työkyvyn ylläpitäminen on vain yksi näkökulma työhyvinvoinnissa. Siinä missä TYKY-toiminta saatetaan mieltää vain kerran tai kaksi vuodessa järjestettäväksi TYKY-päiväksi, TYHY-toiminta on läsnä joka päivä arkisissa kohtaamisissa.

Todellisuus taitaa kuitenkin monessa yrityksessä olla toisenlainen: arjen kiireistä selviäminen täyttää päivät niin, että TYHY muistuu mieleen vain, koska se lukee johtamisen vuosikellossa syksyn tai kevään kohdalla ja muulloin se unohdetaan. TYHY-toiminnan merkityksen tulisi näkyä päätöksissä, joita yrityksissä tehdään, yrityskulttuurissa sekä valinnoissa, toiminnassa ja prosesseissa – eli luonnollisena osana normaalia työtämme. Joissakin organisaatioissa myös muutoksen johtaminen luetaan kuuluvan osaksi TYHY-toimintaa. Jatkuvan työn ohella TYKY- tai TYHY-päivät ovat yksi tärkeä lisäosa, jolla voidaan kohottaa henkilöstön motivaatiota ja aktivoida työkykyä tempausluonteisesti.

Kuka vastaa TYHY-toiminnasta?

Työhyvinvoinnin edistäminen on pitkäjänteistä toimintaa. TYHY-toiminta mielletään usein henkilöstötoiminnon tehtäväksi. TYHY kuuluu kuitenkin koko organisaatiolle yhdessä. Siihen osallistuvat työnantaja, työntekijä, työterveyshuolto ja työsuojeluorganisaatio, mikäli sellainen työpaikalta löytyy. Lähiesimiehen rooli on kaikkein näkyvin TYHY-toiminnassa. Hän voi joko mahdollistaa tai estää työhyvinvointia. Henkilöstötoiminnon roolina on tukea esimiehiä TYHY-toiminnassa monipuolisilla keinoilla. Näitä keinoja voivat olla esimerkiksi toimintaan liittyvien roolien ja vastuiden selkeyttäminen, työhyvinvoinnin johtamismallin laatiminen, kouluttaminen, tutkimukset tai vaikkapa lyhyet tiedotukset hyödynnettävissä olevista mahdollisuuksista.

Onnistunut TYHY-toiminta lisää työhyvinvointia

TYHY-toiminta tulisi rakentaa sellaiseksi, että se kehittää monipuolisesti kaikkia työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä.

TYHY-toiminta

Työ ja työolot, työyhteisö ja organisaatio sekä esimiestyö ja johtaminen ovat keskeinen osa työhyvinvointia ja niitä kaikkia TYHY-toiminta voi kehittää.

Työhyvinvointi muodostuu:

  • mielekkäästä ja sopivasti haasteellisesta työstä, jossa on mahdollisuus kokea onnistumisia ja saada arvostusta,
  • vaikutusmahdollisuudesta omaan työhön ja työyhteisöön,
  • selkeästä tehtäväkuvasta, vastuualueesta ja tavoitteista, jotka antavat näkemyksen kokonaisuudesta,
  • mahdollisuudesta saada ja antaa palautetta sekä oppia virheistä,
  • hyvästä ja turvallisesta ilmapiiristä sekä vuorovaikutussuhteista, jotka edistävät tiedon kulkua ja jakamista,
  • arvostavasta ja huomioonottavasta esimiestyöstä ja johtamisesta,
  • yksilön jaksamisesta, joka on perusta luovuudelle ja uuden oppimiselle.

Tästä näkökulmasta lienee helpompaa ymmärtää, miksi TYHY-toiminta on laajempi käsite kuin virkistys- tai TYKY-päivä. TYHY-toiminnassa on oma roolinsa HR-toiminnolla, johdolla, lähiesimiehellä sekä työntekijällä itsellään.

Työhyvinvoinnin prosessi

KYSY LISÄÄ!

Lisätietoa tarjoamistamme Tyky- ja Tyhy-palveluista, ota yhteys asiakaspalveluumme sähköpostilla asikaspalvelu@kinesiocenter.com tai soita p. 010 5748430.

OTA YHTEYTTÄ

Asiakaspalvelumme on avoinna maanantaista perjantaihin klo 8-17. Viikonloppuisin suljettu.

Vastaamme viestiisi mahdollisimman pian.