Lääkinnällinen kuntoutus

LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS

Lääkinnällinen kuntoutus

Lääkinnällisellä kuntoutuksella tarkoitetaan niitä kuntoutuksen toimenpiteitä, jotka tarvitaan lääketieteellisesti todetun vamman tai sairauden aiheuttaman toimintakykyrajoitteen parantamiseksi, toimintakyvyn turvaamiseksi tai tukemiseksi.

Kuntoutus voi olla esimerkiksi

 • neuvontaa
 • erilaisia terapioita tai apuvälineratkaisuja
 • sopeutumisvalmennusta
 • kuntoutussuunnitelman tarkennusta ja
 • yhteistyötä muiden kuntoutustahojen kanssa.

(Lähde: www.thl.fi)

Lääkinnällinen kuntoutus on yksi neljästä kuntoutuksen lajista tavanomaisen jaottelun mukaan. Muita ovat ammatillinen, kasvatuksellinen ja sosiaalinen kuntoutus. Lääkinnällisellä kuntoutuksella pyritään parantamaan ja ylläpitämään kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä tukemaan hänen elämäntilanteensa hallintaa ja hänen itsenäistä suoriutumistaan päivittäisissä toiminnoissa. Lääkinnällinen kuntoutus liittyy sairauden tai vamman hoitoon kiinteästi. Usein katsotaan, että hyvään hoitoon kuuluu aina kuntoutus. Sairauden lääketieteellinen hoito kohdistuu kuitenkin yhä rajatummin tautiin ja terveydellisiin oireisiin ja toimintakykyisyys, johon sairaus ja vamma vaikuttavat yksilöllisesti ja eri elämäntilanteissa vaihtelevalla tavalla, jää lääkinnällisen ja muun kuntoutuksen vastuulle. Rajanveto näiden kahden toiminnan välillä on joskus mahdotonta tai tarpeetonta.

(Lähde: fi.wikipedia.org)


Kuntoutuspalvelut

Kuntoutus on sosiaalipoliittinen säätely-, palvelu- ja tukijärjestelmä. Suomalainen kuntoutusjärjestelmä on kehittynyt moniosaisena ja monilakisena.

Kuntoutuspalvelut ja -etuudet määräytyvät kuntoutuslainsäädännön perusteella. Kuntoutus sisältää erilaisia palveluja, kuten

 • neuvontaa
 • terapioita
 • koulutusta
 • apuvälinepalveluja, teknisiä ratkaisuja ja
 • rahallista tukea kuntoutuksen ajalle.

Lakisääteisen kuntoutuksen ulkopuolelle jäävät monet ennaltaehkäisevät toimenpiteet, kuten

 • terveyden edistäminen
 • toimintakykyä yleisesti ylläpitävät toimenpiteet tai
 • ympäristön edellytyksiin vaikuttaminen.

Erityisesti vaikeavammaisten kohdalla toimintakykyä ylläpitävä kuntoutus voi olla erittäin tarpeellista.

(Lähde: www.thl.fi)


Vastuu lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisestä

Kuntien velvollisuutena on järjestää asukkaidensa lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut osana kansanterveyslaissa ja erikoissairaanhoitolaissa tarkoitettua sairaanhoitoa.

Lääkinnällisen kuntoutuksen tarkoituksena on parantaa ja ylläpitää potilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä edistää hänen elämänhallintaansa ja päivittäistä itsenäistä suoriutumista.

Kunnan vastuu lääkinnällisestä kuntoutuksesta siirtyy Kelalle tai vakuutuslaitokselle, jos lääkinnällinen kuntoutus on tapaturmavastuulain (L608/1948), maatalousyrittäjien tapaturmavastuulain (L1026/1981), sotilasvammalain (L404/1948), liikenneturvallisuuslain (L279/1959) tai näitä vastaavan lain perusteella määritelty jonkin muun tahon kuin kunnan tehtäväksi. Jos kuntoutuksen järjestämis- ja kustannusvastuuta ei pystytä selkeästi osoittamaan, kunnan on järjestettävä kuntoutussuunnitelman mukainen lääkinnällinen kuntoutus (L1326 29§).

(Lähde: www.kuntoutusportti.fi)


Vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus

Järjestäminen perustuu lakiin.

Harkinnanvarainen kuntoutus

Harkinnanvaraista kuntoutusta järjestetään etupäässä niille henkilöille, joilla ei lain perusteella ole oikeutta Kelan järjestämään kuntoutukseen.

OTA YHTEYTTÄ

Asiakaspalvelumme on avoinna maanantaista perjantaihin klo 8-17. Viikonloppuisin suljettu.

Vastaamme viestiisi mahdollisimman pian.