Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §


Rekisterinpitäjä

Fysio-MM Oy (Y1705812-9)
Tuulentie 10
75500 Nurmes
Puhelin: 010 783 407
Sähköposti: asiakaspalvelu@kinesiocenter.com
Kotisivut: www.kinesiocenter.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mika Mustonen
Tuulentie 10
75500 Nurmes
Puhelin: 044 536 0056
Sähköposti: mika.mustonen@kinesiocenter.com
Kotisivut: www.kinesiocenter.com


Rekisterin nimi

Kinesiocenter asiakasrekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on asiakkaan ja Fysio-MM Oy:n välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

 • asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta
 • asiakassuhteiden analysointi, ryhmittely ja raportointi
 • viestinnän, markkinoinnin ja palveluiden kohdentaminen
 • asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaasta voidaan tallentaa muun muassa seuraavanlaisia tietoja:

 • nimi, kutsumanimi, henkilötunnus, asiakasnumero, sukupuoli, kieli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot
 • lähiomainen, huoltaja
 • palvelujen käyttö- ja ostotiedot sekä markkinoinnin ja viestinnän toteutustiedot
 • asiakkuuteen liittyvät toiveet, tyytyväisyystiedot
 • mahdollisia vakuutusta, työterveyspalveluita ja -sopimusta ja vastaavia seikkoja koskevia tietoja
 • käyttämät palvelut maksutietoineen
 • kieltoja, rajoituksia, suostumuksia ja muita valintoja
 • muita rekisterin tarkoitukseen liittyviä tietoja

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan asiakkaalta itseltään. Tietoja saadaan myös asiakkuuteen tai asialliseen yhteyteen liittyvien palveluiden käytöstä, viestinnästä sekä asiointiin ja muuhun toimintaan liittyvistä tapahtumista.


Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakastietoja ei luovuteta Fysio-MM Oy:n ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, muun suostumuksen ja säädösten mukaan.


Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:N ulkopuolelle


Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

 • Manuaalinen aineistosäilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy yrityksen työntekijöillä.

Digitaalinen aineisto

 • Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän, ammatinharjoittajan tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot Fysio-MM Oy:n asiakasrekisteristä. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja osoitetaan rekisterinpitäjälle. Asiakkaan henkilöllisyys todennetaan virallisesta henkilötodistuksesta ennen tietojen antamista. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Henkilötietojen tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Havaittuaan omissa henkilötiedoissa virheen tai muun tietojen poikkeaman on asiakkaan viipymättä oma-aloitteisesti ilmoitettava siitä rekisterinpitäjälle. Henkilötietojen korjaamista varten asiakkaalla on oikeus tehdä kirjallinen korjauspyyntö, joka osoitetaan rekisterinpitäjälle. Asiakkaan henkilöllisyys todennetaan virallisesta henkilötodistuksesta ennen tietojen korjaamista.